AZ ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK („ÁSZF”)

 

Agrárrendezvények Kft. ,8692 Szőlősgyörök, Arany János utca 33. Adószáma:24152905-2-14, mint szolgáltató (a továbbiakban “Szolgáltató”) által a https://magyargazdakbalja.hu/ weboldalon (a továbbiakban “Weboldalon”) nyújtott szolgáltatás használatára vonatkozó általános szerződési feltételek.

Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.

 

Szolgáltató adatai:

A szolgáltató neve: Agrárrendezvények Kft.

A szolgáltató székhelye: 8692 Szőlősgyörök, Arany János utca 33.

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló,

rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: iroda@agrotrend.hu

Cégjegyzékszáma: 14 09 314858

Adószáma: 25364525214

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve (cégbíróság): A Kaposvári Törvényszék Cégbírósága

Telefonszáma: +36204283060

A szerződés nyelve: magyar

 

1.1. A Szolgáltatásokat a Szolgáltató az ÁSZF-ben meghatározottak szerint létrejövő egyedi szerződések megkötése, illetve a megrendelések elfogadását és visszaigazolását követően nyújtja. A jelen ÁSZF, a hatálya alá tartozóan megkötött valamennyi szerződésére irányadó, ezen szerződések részét képezi az egyedi szerződések eltérő és kifejezett rendelkezésének hiányában.

 

1.2. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

1.3. A Szolgáltatás megrendelője a továbbiakban: Megrendelő. A Szolgáltató a Megrendelő által igénybe venni kívánt Szolgáltatások szerződésszerű biztosítására, míg a Megrendelő az ÁSZF és a vonatkozó szerződés feltételeinek maradéktalan megtartása mellett, az adott szolgáltatásra vonatkozó, megrendelés szerinti díj megfizetésére vállal kötelezettséget.

A Megrendelő vállalja, hogy a Szolgáltatás nyújtásával kapcsolatban megtesz minden olyan, az érdekkörébe tartozó cselekményt, illetve megad minden olyan információt, amely a Szolgáltatás nyújtásához szükséges. A Szolgáltató a Szolgáltatásához kapcsolódó egyes szolgáltatási elemeket a Felületen, illetve a Jegyrendelés funkcionalitásain keresztül nyújtja.

 

1.4. Szolgáltató általi regisztráció útján történő hozzáférés.

Amennyiben a Megrendelő nem rendelkezik cégregisztrációval, a telefon vagy e-mail útján kezdeményezett szolgáltatás megrendelés során a Szolgáltató rögzíti a cégregisztrációhoz szükséges adatokat és küld kérésre jelszót a Megrendelőnek a Jegyrendelés elérése érdekében.

 

  1. A szolgáltatások megrendelésének leírása:
  • Adatok megadása
  • Fizetési mód beállítása
  • Adatok ellenőrzése
  • Megrendelés elküldése

 

 

 

  1. Elektronikus fizetés

 

3.1. Bankkártyás fizetés

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a Szolgáltatóhoz nem jutnak el. A fizetési megoldást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

 

3.2 Átutalásos fizetés

Megrendelő kap egy automatikusan létrehozott, a megrendelt szolgáltatáshoz tartozó számla azonosítót, amire az átutalásnál hivatkozva az összeget kiegyenlítheti a díjbekérő alapján. Az irányítószámlára történt utalás teljesítését a Szolgáltató ellenőrzi és rögzíti, ezt követően kiállítja az elektronikusszámlát és megküldi. Az utalás beérkeztéről és a hirdetés aktiválásáról Megrendelő automatikus rendszerüzenetet kap.

 

  1. Felelősségvállalás.

4.1. A Megrendelő kijelenti és szavatol azért, hogy amennyiben az álláshirdetés személyes adatokat is tartalmaz (pl. kontakt személy neve), rendelkezik az érintett személy adatai nyilvánosságra hozásához szükséges hozzájárulással vagy más a nyilvánosságra hozatalhoz szükséges adatkezelési jogalappal.

 

 

  1. Panaszkezelés

Amennyiben a Szolgáltató ügyfélszolgálatához panaszbejelentés érkezik, akkor Szolgáltató a panaszt a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kezeli és az alábbiak szerint jár el:

A szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, szükség szerint orvosolja. A panaszkezelés módját előzetesen ismerteti, ahhoz az előzetes hozzájárulást beszerzi. Ha a panaszos a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Társaság a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát a panaszosnak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg, de legkésőbb 30 napon belül megküldi. A telefonon közölt panaszt a Társaság egyedi azonosítószámmal látja el.

 

 

 

  1. Szolgáltató és Megrendelő vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Megrendelő és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a Fonyódi Városi Bíróság/Törvényszék illetékességét.

 

Szőlősgyörök 2022.09.01